منوی دسته بندی

خط مشی کیفیت

شرکت مهندسی سریر نیروی سپاهان خط مشی کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی خود را در قالب عناوین زیر بیان می نماید تا کلیه مدیران و کارکنان شرکت ضمن آگاهی کامل از مفاد آن ، تعهد خود را نسبت به حفظ و اجرای خط مشی تداوم بخشند:

هدف ما :

 1 - جلب رضایت مشتریان ، کارکنان ، پیمانکاران/ تامین کنندگان و سایر طرفهای تجاری (ذینفعان)

2 - توسعه ،  تسهیل  و ارتقاء سطح مسائل رفاهی درمیان کارکنان شرکت

3 -  افزایش کیفیت در ارائه خدمات،ارتقاء سطح بازدهی خدمات ومدیریت ریسکهای مرتبط در این حوزه.

4- کاهش اثرات و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فرآیندهای سازمان

5-  ایجاد محیطی ایمن و بدون حادثه برای کارکنان و ذینفعان شرکت

6 - توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت ، بهره گیری از مشارکت پرسنل جهت بهبود مستمر و اثر بخشی نظام مدیریت 

     یکپارچه

7 -  بکارگیری دانش و تکنولوژی پیشرفته و رعایت و اجرای کامل مقررات حاکم بر شرکت.

8- توجه ویژه به دیدگاه مشتریان و ذینفعان و لحاظ کردن آن در ارائه خدمات.

9- بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیتهای جاری شرکت.

10- اجرای صحیح و نظام مند برنامه ها و طرح های شرکت براساس نقشه راه آن( تدوین برنامه های راهبردی و حرکت در راستای برنامه های

     مدون).

11- کنترل و نظارت فرآیندها و فعالیتهای اجرا شده و ارزیابی اثر بخشی نظام یکپارچه مدیریت کیفیت جهت بهبود مداوم آنان.

12-  بروز رسانی استراتژی های سازمان بادر نظر گرفتن نقاط قوت ، بهبود ، فرصت و تهدید های سازمان

13-  مدیریت اقتصادی مبتنی بر کارآمدی منابع و امکانات

14-  اهتمام جدی به تقویت تعاملات و توسعه ارتباطات جهت جذب مشتریان و افزایش رضایت مشتری با بهبود رفتار های مشتری مداری ، رعایت حقوق مشتریان ، کاهش هزیینه های خدمات  از طریق ارتقای بهره وری منابع